Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych:

Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów
.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. 
  poz. 1460, z późn. zm.);
  - wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  - wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
       - wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
   - wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, ma prawo: 
  - na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
  - na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  - sporządza protokół stanu faktycznego;
  - na wniosek organizatora licytacji - sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
  Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.