Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji:

Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych, oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów
.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  - wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń

  - wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,


  - sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Komornik, poza zadaniami określonymi powyżej, ma prawo: 
  - doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty 

  - na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.


  Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela odpowiedniego wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.